28.02.2017+
DA Arrear Merging - Time limit Extended
27.02.2017+
ഗണിതോത്സവം 2016-17 പഠന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും പഠനോപകരണ നിര്‍മ്മാണവും
27.02.2017+
Attendance Statement of Deployed Junior Superintendent
27.02.2017+
Retirement on superannuation of the Gazetted ministerial officers with effect from the AN of 28.02.2017 - Full additional charge
27.02.2017+
Treasury Fixed Deposits Revision of rates of interest

27.02.2017+
Dearness Allowance Arrears - TIME LIMIT extended 
27.02.2017+
COPTA Email Survey Instructions
27.02.2017+
SSLC Valuation Date Extended upto March 1
26.02.2017+
Appointment of BRC Trainers Dated 23/02/2017
25.02.2017+
New General Transfer Norms of Govt Employees
25.02.2017+
HM/AEO General Transfer -Circular -1 | Circular -2
22.02.2017+
Probation declaration of Head Clerks and Junior Superintendents/Noon Meal officers/Store Keepers -orders issued
22.02.2017+
Transfer/Promotion and Posting of Junior Superintendents/Noon Meal Officers/Store Keepers and Head Clerks -orders issued
22.02.2017+
Linking Bank Account with Adhar number for Scholarship
21.02.2017+
Personal and Administrative Reforms department-state services-D.P.C meeting reg No.rules-1-66-2017
20.02.2017+
2nd National Essay Competition on "Ground Water - life line of the Nation " -Notification and Guidelines
20.02.2017+
Time table for Annual Examination 2016-17-HS|HS Attached LP/UP|LP-UP|Muslim School
20.02.2017+
LSS Exmination Instructons
20.02.2017+
USS Examination -Instructions
20.02.2017+
House Building Advance to State Government Employees- Extension of date for encashment - HBA Allotment 2016-17 -  instructions Issued
20.02.2017+
HM Transfer of Panchayath Schools 2017-18
20.02.2017+
Tutorial for AG authorisation Required PF Claims.
17.02.2017+
Language Teachers Deployment 
17.02.2017+
Tutorial for AG authorisation Required PF Claims
16.02.2017+
2nd National Essay Competition on "Ground Water - life line of the Nation " Notification and Guidelines
15.02.2017+
IED-SSLC Examination March 2017 - Examination Concession to Children with Special Needs (CWSN) ||Click here for DEO wise list 
14.02.2017+
USS Exam Instructions for Chief Supdts &Invigilators
13.02.2017+
Govt School Teachers online Transfer 2017-18
13.02.2017+
SSLC/THSLC Grace Mark Uploading Details
13.02.2017+
Provisional seniority list of HMs/AEOs for the period from 01.01.2016 to 31.12.2016
13.02.2017+
SSLC 2017-List of Valuation Centers 
13.02.2017+
District wise List of Protected teachers and non teaching staff in the teachers bank
08.02.2017+
SSLC Sports Grace Mark Entry Instructions
07.02.2017+
This year, with 12 BB and submit a form with income tax statements-Circular
06.02.2017+
Distribution and Re-instating ICT STD III IT Text Book DPI Direction
06.02.2017+
PTA Fund Collection - Instructions for Giving Receipts
05.02.2017+
Uniform Distribution Clarifiation on Kaithari Uniforms
04.02.2017+
Award of 10% and 5% grace marks to cadets in Plus Two exam 2017.Circular,Appendix A and B
04.02.2017+
Final Seniority list of SS for the period of 01/01/2015 to 30/09/2016
04.02.2017+
Transfer - Gazetted Officers
03.02.2017+
ഫെബ്രുവരി 10 ന് വിര ഗുളിക വിതരണം സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ 
03.02.2017+
GPAI Scheme - 2017-Extension of time limit for the deduction and payment of premium   
02.02.2017+
ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി NMP1, K2, Monthly Register എന്നിവയില്‍ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റം വരുത്തി പുതിയ ഫോറങ്ങള്‍ 
02.02.2017+
HSA Promotion Order 2016-17 (Idukki District)
02.02.2017+
Income Tax Statement 2016-17 (PDF)
01.02.2017+
National Teachers Award - Nomination -reg.1.Circular NoY(2)/6069/2017/DPI dated 31.01.2017   2. Guidelines 
01.02.2017+
Integration of SPARK with GPF Advance/ NRA/ Closure authorization System of AG Office
01.02.2017+
Collection of Govt money through all branches of e treasury integrated branches
31.01.2017+
SCERT Question Pool (Kannada Medium)
31.01.2017+
NuMATS Scholarship Exam -Instructions | Hall Ticket
31.01.2017+
NTSE -STD X Result Published
30.01.2017+
High Tech School Project -pilot in 4 selected constituencies - purchase of ICT equipments from M/s KELTRON -Purchase Sanction accorded-
30.01.2017+
High-Tech School Project- Participation of Individual investments for making Smart Classrooms in Govt/aided Schools through PTA/SDC - G.O.(Rt)No.69/2017/G.
30.01.2017+
Retirement on superannuation of the Gazetted ministerial officer with effect from the AN of 31.01.2017 -full additional charge arrangement
30.01.2017+
Minority Pre-matric Scholarship -verification of applications
28.01.2017+
Appointment against Head Teacher Vacancies -Details called for - reg
28.01.2017+
High Tech School Project -pilot in 4 selected constituencies - purchase of ICT equipments from M/s KELTRON - Purchase Sanction accorded-
27.01.2017+
Karnnikaram-SSLC Ganitha Padanasahayi -2017
27.01.2017+
DPI will be submitted excluding the charge related to the class of the  wages of teachers assigned to the HM's Teaching duty 
26.01.2017+
Compensatory leave- Ruling by the Hon'le Kerala State Human Rights Commission
25.01.2017+
Individual Investments for making Smart Classrooms in Govt / Aided Schools - Sanction accorded
24.01.2017+
Salary Arrear merging with Salary - clarification
24.01.2017+
Pothuvidyabhyasa Samrakshana Yajnam: Green Protocol Declaration Circular
23.01.2017+
High-Tech School Project- Participation of Individual investments for making Smart Classrooms in Govt/aided Schools through PTA/SDC
23.01.2017+
SSLC Model Exam Colection of Fee- Direction
23.01.2017+
Curriculum Modification Directions to HM's and Guidelines to Teachers
23.01.2017+
DPC (Lower) 2017 - Defect List of HSA's and Junior Superintendents Published
22.01.2017
ജനുവരി-30 സ്പർശ്  ബോധവത്കരണ പരിപാടി സർക്കുലർ,പ്രതിജ്ഞ
21.01.2017+
Pothuvidyabhyasa Samrakshana Yajnam 1. Circular and Letter 2. Circular and Pledge 3. Banner
21.01.2017+
Protected Teachers Final List Data Entry
21.01.2017+
പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞ്യം - ഒരുക്കങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദേശം 
20.01.2017+
Enhancement of Dearness Allowance /Relief by 3% to State Government Employees and Pensioners 
20.01.2017+
Third standard 'Kalippetti' TextBook distribution - Temporarily stopped
19.01.2017+
സ്കൂളുകളില്‍ ഗ്രീന്‍ പ്രോട്ടോകോള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ 
18.01.2017+
SSLC iExAMS Activity Calendar
18.01.2017+
SSLC  Examination 2017-Revised Time Table
18.01.2017+
സ്കൂൾ ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍-സര്‍ക്കുലര്‍
18.01.2017+
House Building Advance to State Government Employees- Extension of date for encashment - HBA Allotment 2016-17
18.01.2017+
General Transfer of Junior superintedent /Noon meal officers - application invited
17.01.2017+
Property  Statement Format
17.01.2017+
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ യജ്ഞം - പ്രതിജ്ഞ
16.01.2017+
2016-17 വര്‍ഷത്തെ  നിരന്തര മൂല്യ നിര്‍ണ്ണയം - core SRG, DRG മാരെ നിയോഗിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍ (HSE)
16.01.2017+
പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞ്യം - ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ |  Banner
15.01.2017+
Direction from DPI on Republic day celebration on-26.1.17-at Schools-Circular
15.01.2017+
DPI Direction on KER Amendment
14.01.2017+
സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് NOC എടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍
14.01.2017+
സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ 
13.01.2017+
മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികള്‍ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളുകളുടെ വിവരശേഖരണം 
13.01.2017+
വിജയഭേരി SSLC ഗണിതം
12.01.2017+
Tax Deduction at Source - Forwarding CBDT Circular by Finance Department
12.01.2017+
Reappointment of Protected teachers to parent school
12.01.2017+
Staff fixation - completing students UID details entry
11.01.2017+
Service and Payroll Administrative Repository for Kerala (SPARK) -Arranging training through Department Master Trainers (DMT)- terms and conditions
11.01.2017+
അധ്യാപകര്‍ക്കായി വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ ശില്പശാല 2017
11.01.2017+
Transfer/Promotion and posting of officers in the cadre of Heads of Departmental High School (Linguistic minority Tamil)
11.01.2017+
LP Level ICT Training and e-Governanace activities
11.01.2017+
Transfer/Promotion and posting of officers in the cadre of Heads of Departmental High School (Linguistic minority Tamil)
10.01.2017+
General Administration (Co-ordination) Department- Martyrs' Day- A two-minute silence in memory of the martyrs is observed throughout the country on 30-01-2017 at 11 AM
10.01.2017+
Deduction of Tax at Source - Income Tax Deduction from Salaries during the Financial year 2016-17 under Section 192 of the Income -Tax Act 1961
09.01.2017+
സംസ്ഥാന സ്കൂള്‍ കരിക്കുലം കമ്മിറ്റി പുന:സംഘടിപ്പിച്ചു  -ഉത്തരവും  അംഗങ്ങളുടെ പട്ടികയും
09.01.2017+
എസ് .എസ് എ കേരളം ,പഞ്ചായത്ത് തല  വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി (Repost)
09.01.2017+
ഹായ് സ്കൂൾ കുട്ടിക്കൂട്ടം പ്രൊജക്റ്റ്
09.01.2017+
Learn to Code Program - State level Competition conducted by Kerala Startup Mission and IT @ School Project
09.01.2017+
SSLC 2017- IEDC Examination Concessions Last date to submit Applications Extended to Jan 15
08.01.2017+
സ്‌കൂൾ മാനേജ്‌മെന്റ്  വികസന കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തന  മാർഗരേഖ (SMDC)
08.01.2017+
Higher Secondary Model Examination 2017 Time Table and Notification
08.01.2017+
SSLC Examination-2017-Social Science Exam-Modification in the Structure of Question Paper 
08.01.2017+
Pledge -Pothuvidhyabhyasa samrekshana mission Pledge -Circular  
07.01.2017+
THSLC Revised Time Table
07.01.2017+
CBDT Circular - Income Tax 2016-17 : ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും ആദായനികുതി കുറയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 
07.01.2017+
Staff fixation - Approval for appointment reg.DPI
06.01.2017+
ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി വകുപ്പില്‍ പുതിയ തസ്തകകള്‍
06.01.2017+
Ratio Promotion of Typist -Selection Grade/Senior Grade and UD Typist -orders issued
06.01.2017+
20% Ratio promotion in the cadre of fair copy Superintendent - Allowed -Orders issued
06.01.2017+
Transfer/Promotion and Posting of Junior Superintendents/Noon Meal officers/Store Keepers and Head Clerks
06.01.2017+
Establishment -1/3rd  Ratio Promotion in the cadre of fair copy Superintendent -Allowed -Orders issued
06.01.2017+
ഹയര്‍സെക്കന്ററി പരീക്ഷ: ജനുവരി 10 വരെ ഫീസടയ്ക്കാം
05.01.2017+
2017-18 Text Book Intend - ജനുവരി 31 വരെ നല്‍കാന്‍ അവസരം
04.01.2017+
Finalised Seniority list of officers in the cadre of Joint Director,DDE and DEOs in the General Education Department 
04.01.2017+
Transfer & posting of officers in the cadre of Senior Superintendents
03.01.2017+
Transfer & posting of officers in the cadre of Personal Assistant to DEOs on Rs 40500-85000/-
02.01.2017+
Transfer & Postings of Heads of Departmental High Schools/Asst.Educational Officers/Teachers Training Institutes and equated categories on Rs 39500-83000/- for the year 2016 -2017
01.01.2017+
Hi School Project - Special ICT Training to SITC and High School students -Guidelines
31.12.2016+
Current Affairs 2016 e-Book
31.12.2016+
Accident Insurance for Students -Circular (Repost)
31.12.2016+
Probation declaration of Head Clerks& Junior Superintendents/Noon Meal officers/Store Keepers -orders issued
30.12.2016+
State level Kerala School Kalolsavam 2017 - Notice and Programme Schedule
29.12.2016+
Seniority List - Primary teachers to HSA Core subject reg-Idukki District( GOVT Schools Only)
29.12.2016+
Instructions regarding Green Tax and Form G
29.12.2016+
Gazette - KER Amendment - Appointment in Aided Schools
29.12.2016+
Departmental Test 2017 January - Time Table
29.12.2016+
STD X -Model IT Examination -Guidelines
28.12.2016+
Attendance statement for deployment of Junior Superintendent
27.12.2016+
Redeployment of Language Teachers
26.12.2016+
INSPIRE AWARD 2016-17 -Circular
25.12.2016+
Transfer and Postings of Noon Meal officers -Orders issued
24.12.2016+
DPI Direction on School Buildings
23.12.2016+
Confirmed Rank List of HM/AEO Transfer 2017
22.12.2016+
Income Tax- BB Form | Instructions
22.12.2016+
Posting as Chief Instructor,RILT,Thiruvananthapuram on Rs 39500 - 83000,Smt.Bindu T.P. HSST(Jr) ,Hindi,GHSS Kattilapoovam,Thrissur
22.12.2016+
Probation Declaration Ministerial Staff
21.12.2016+
Ranklist for the post of Specialist Teachers Sarva Shiksha Abhiyan&Circular
21.12.2016+
Idukki Revenue District Kalolsavam- Stage  Report | ID Card Format | Duty Order Programme Committee

21.12.2016+
Navaprabha  Book Distribution -Circular
20.12.2016+
CCRT Scholarship -CTSSS(2017 -18)- Application invited -Notification
20.12.2016+
General Education Department-SSLC examination,March,2017-candidature cancelled candidate,attendance recouped candidate section(2015-16-included in regular old scheme-writing examination-sanctioned-orders issued 
19.12.2016+
Higher Secondary Examination 2017  District Chief Supdt meeting  
18.12.2016+
2017 ജനുവരി മുതല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് അക്കൌണ്ടിലൂടെ എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രഷറി ജീവനക്കാ‍ര്‍ നടത്തുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിലക്കി കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 
18.12.2016+
2016 ഏപ്രില്‍ മാസത്തില്‍ വോട്ടര്‍ പട്ടിക ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട ബി.എല്‍.ഓ മാരായ അധ്യാപക്ര്ക്ക് 4 ദിവസം ഡ്യൂട്ടി ലീവ് അനുവദിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് (Repost)
18.12.2016+
VOTERS SLIP വിതരണത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരുന്ന ബി.എല്‍.ഒ മാര്‍ക്ക് മെയ് 2016ല്‍ 4 ദിവസം ഡ്യൂട്ടി ലീവ് അനുവദിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്(Repost)
17.12.2016+
Kerala Teacher Eligibility Test (K-TET) exemption Modification-Orders issued. GO(P)No.206-2016-G.Edn.
17.12.2016+
National Merit-Cum-Means Instruction to Link Bank Account with AADHAR
17.12.2016+
National Scheme of Incentive to Girls Secondary Education 2014-15
17.12.2016+
Coducting IInd Terminal Art,Physical Education Exam -Circular
16.12.2016+
IT പാഠപുസ്തകം കളിപ്പെട്ടിയുടെ വിതരണം സംബന്ധിച്ച് 
15.12.2016+
പ്രീമെട്രിക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്: ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി നടത്താനുളള സമയ പരിധി നീട്ടി
15.12.2016+
വി.എച്ച്.എസ്.ഇ ഒന്നും രണ്ടും വര്‍ഷ പരീക്ഷകള്‍: ഡിസംബര്‍ 22 വരെ അപേക്ഷിക്കാം
15.12.2016+
iExaMS Training for HM/SITC Circular : Schedule
15.12.2016+
Senior Clerk Promotion-Service card called for 
14.12.2016+
Distribution of Class I to IV IT Text Books through BRC's. Text Book Directors Letter
14.12.2016+
General Education Department-SSLC exam, March,2017-candidature cancelled candidate,attendance recouped candidate section(2015-16-included in regular old scheme-writing examination-sanctioned-orders issued G.O(Rt)No. 4191- 2016- G.Edn
14.12.2016+
Ernakulam District Kalolsavam ID Card Format
13.12.2016+
TSB -Application Form
12.12.2016+
എല്‍പിഎസ്എ/ യുപിഎസ്എ നിയമന നടപടികള്‍ ട്രൈബ്യൂണല്‍ തടഞ്ഞു-ഉത്തരവ്
11.12.2016+
Permission for Processing Bills manually - reg.Instructions 
10.12.2016+
PF Loan Application Creator new version 2.0 (updated) prepared by sudheer kumar TK
10.12.2016+
ഊര്‍ജ്ജ സംരക്ഷണ ദിനം - ഡിസംബര്‍ 14 ന് സ്കൂള്‍ അസ്സംബ്ലിയില്‍ പ്രതിജ്ഞ്യ 
10.12.2016+
PF Loan Application Creator new version 2.0 (updated) prepared by sudheer kumar TK
10.12.2016+
ഊര്‍ജ്ജ സംരക്ഷണ ദിനം - ഡിസംബര്‍ 14 ന് സ്കൂള്‍ അസ്സംബ്ലിയില്‍ പ്രതിജ്ഞ്യ 
09.12.2016+
Probation declaration of Head Clerks and Junior Superintendents/Noon meal oficers/Store keepers
09.12.2016+
Transfer/Promotion and Posting of officers in the cadre of Heads of Departmental High Schools(Linguistic Minority Kannada)
09.12.2016+
SSLC Exam March 2017- Revised Time Table
08.12.2016+
Observance of Human Rights Day on Dec 9 Circular & Pledge
08.12.2016+
Probation declaration of Head Clerks and Junior Superintendents/Noon meal officers/Store keepers
07.12.2016+
Download Updated Version 1.8 of RPU to prepare E TDS Return | Key features of RPU 1.8
07.12.2016+
Handbook on Financial Assistance from Various Departments ( Published by Information & Public Relations Department)
06.12.2016+
Sub - Permission for Processing Bills manually - Further Instructions
06.12.2016+
Transfer and posting of HM'S and AEO'S - Online Application Invited - Press Release
06.12.2016+
Haritha Keralam -Message to Children & Instructions
05.12.2016+
Draft Report on Transfer and Posting of Govt Employees
05.12.2016+
HM/AEO officers vacancies position report
04.12.2016+
Final seniority list of Kannada knowing HSA's eligible for out of turn promotion as Headmaster/AEOs for the year 2016-17
03.12.2016+
Online Transfer of HM & AEOs
02.12.2016+
Confidential List Called for Promotion : Seniority List
02.12.2016+
HM/AEO promotion -relinquishment accept -orders
01.12.2016+
ഹരിത കേരള മിഷന്‍ പ്രാരംഭം കുറിക്കല്‍ - ഡിസംബര്‍ 8 ന് സ്കൂളുകളില്‍ നടപ്പാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ,ഹരിത കേരളം പ്രതിജ്ഞ്യ
01.12.2016  
Transfer of AA/AO/APFO
01.12.2016  
Kerala State forward caste welfare corporation - Education Scholarship application
30.11.2016
IT @ School- Appointment of Sri.Anvar Sadat, as Executive Director IT @ School-modified-Orders
30.11.2016
Disbursement of Salary to Employees -Directions form Treasury Director
30.11.2016
Appointment of BRC Trainers in Sarva Shiksha Abhiyan in various Districts on deputation basis -III Phase
29.11.2016
Prematric Scholarship 2016-17 -Institution verification circular
28.11.2016
Higher Secondary Plus one improvement exam -September 2016 Result
28.11.2016
Anticipatory Income Statement (One For One Office)
27.11.2016
Updated Version of NOON FEEDING PLANNER based on the clarification (Circular No. NM(A) 3/66270/2016/DPI 
27.11.2016
IT-Mela IT Quiz Preliminary Questions 2016 |HS |HSS
26.11.2016
Date Extended for Payment of SSLC Fees with Fine
26.11.2016
GAIN PF Latest Instructions & Circular 
25.11.2016
Attendance details of Deployed Junior Superintendents - November 2016
24.11.2016
Provisional Seniority List of JD,DDE and DEO
23.11.2016
Observance of 'Constitution Day' on 26th November 2016 in all Educational Institution and Government Departments- Instructions issued. No.981298-Cdn.4-2016-GAD
22.11.2016
State School Sasthrolsavam Results 2016-17
22.11.2016
State School Sasthrolsavam & IT Mela Programme Schedule 2016-17
22.11.2016
State School Sasthrolsavam -Route Map
21.11.2016
Guidelines for procurement of ICT equipments -Circular
20.11.2016
Gain PF System - Ensuring Correctness of the accounts - Guidelines..Circular from DPI
19.11.2016
Transfer/promotion and posting of officers of JS/Noon meal officers/store keeper and Head clerks
19.11.2016
Tenure of PTA President Limited to 3 Years -Circular
19.11.2016
Avoid Plastic - "Pothuvidhyabhyasa samrakshana mission"
19.11.2016
Instructions on Transaction of Old Currencies in Government Offices
19.11.2016
സംരക്ഷിതാധ്യാപകരുടെ പുനര്വിRന്യാസം പുനരാരംഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
19.11.2016
ഹൈടെക് സ്കൂള്‍ : SITC, HITC പരിശീലനം സംബന്ധിച്ച്
18.11.2016
Examination Concessions to CWSN in the SSLC 2017
18.11.2016
Payment of SSLC Fee to Treasury Date Extended
18.11.2016
Idukki Revenue District School Sports -Order of Events
17.11.2016
BPL Scholarship 2016-17 for Plus One Students- Circular and Application form
17.11.2016
ANSWER  KEY - NTSE     NMMSE
16.11.2016
Transfer and Posting of officers in the cadre of Personal Assistant to District Educational Officers on Rs 40500-85000/- orders issued
16.11.2016
Application are invited from among the Headmaster/ High School Asst/Assistant Teachers of Govt Special School
16.11.2016
Ratio Promotion on Rs 40500-85000/- to the officers in the cadre of Senior Superintendents and equated categories
16.11.2016
Transfer and Posting of officers in the cadre of Senior Superintendents
15.11.2016
Arakulam Sub District School Sports -Higher Level Result
15.11.2016
Thrissur Revenue District School Sasthramela 2016 All Results
15.11.2016
Kollam Revenue District School Sasthramela 2016 All Results
15.11.2016
Ernakulam Revenue District School Sasthramela 2016 All Results
15.11.2016
Kottayam  Revenue District School Sasthramela 2016  All Results
15.11.2016
Idukki Revenue District School Sasthramela 2016 (Work Experience Fair) All Results
14.11.2016
OEC Lump Sum Grant - നവംബര്‍ 24 വരെ ഡാറ്റ എന്ട്രി നടത്താം
14.11.2016
സ്നേഹപൂര്വ്വം പദ്ധതി - അപേക്ഷ തിയ്യതി ഡിസംബര്‍ 1 വരെ നീട്ടി
13.11.2016
SSLC Exam March  2017- Uploading of Photos in Sampoorna - urgent circular
12.11.2016
Hi Tech School Approach Paper
11.11.2016
Suspension reinstate order
11.11.2016
Transfer and postings of HMs and AEOs
10.11.2016
Higher Secondary Teachers General Transfer Norms
10.11.2016
Sainik Schools Entrance Exam 2017-18 Session
10.11.2016
Provisional Seniority list of HM's for the period from 13.01.2011 to 03.12.2012 -Published -orders issued
10.11.2016
Clarification on Mid-Day Meal Scheme Contingent Charges
10.11.2016
Appointment of Aided School Teachers -Clarification -reg
09.11.2016
Promotion, Transfer and Posting of officer to the cadre of DDE,APO,DEO

08.11.2016
General Education Department -  Mission Project -Campaign
08.11.2016
Kerala Group Insurance Scheme - Settlement of Claim through Bill information and Management System(BiMS) - Amendment 
07.11.2016
Pay Revision 2014— Fixation of Pay of Employees who were as on LWA as on 01.07.2014  
06.11.2016
Establishment - Application of Chief Instructor,RILT,Trivandrum-Application invited
05.11.2016
Sub-District/Revenue District Quiz Competitions and Talent Search Exams Time Schedule
04.11.2016
Special School Kalolsavam - Programme Schedule
04.11.2016
Free Uniform Distribution - Directions -DPI
04.11.2016
Minority Pre Matric Scholarship 2016 -17 -Verification of Application-Guidelines N2/49655/2016/DPI dtd.04.11.2016
03.11.2016
ഹയര്‍ സെക്കന്ഡ&റി അധ്യാപകരുടെ ദിവസ വേതന കുടിശിക : തുക അനുവദിച്ചു
03.11.2016
സ്‌കോള്‍- കേരള: ഹയര്സെ&ക്കണ്ടറി തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്ഡ്t വിതരണം ആരംഭിച്ചു
03.11.2016
SSLC CWSN 2017 INSTRUCTIONS
03.11.2016
School uniform -First term fund allotment -2016 -17
02.11.2016
Kalolsavam fund raising reg. -DPI Circular
02.11.2016
Provisional Seniority List of AA/AO/APFO from 08.09.15 to 30.09.16
02.11.2016
HSE - Daily ages sanctioned to the batches sanctioned during 2014- 2015, 2015-2016 order
02.11.2016
Cluster Training - Nov 5 - Guidelines - Circular dtd 01-11-2016
02.11.2016
Broadband internet connectivity to Primary school No.74002/16/DPI
02.11.2016
Provisional Seniority List of Sr.Supdt from 01.01.15 to 30.09.16
02.11.2016
Provisional seniority list of Senior Administrative Assistant
02.11.2016
School Kalolsavam - Arabic Kalolsavam - Clarification
01.11.2016
OBC Prematric Application form 2016-17 | Notification 
01.11.2016
Transfer and posting of AEO and HM -Order
01.11.2016
Retirement on Superannuation of the Gazetted ministerial officers with effect from the An of 31.10.2016 - Full additional charge
01.11.2016
Transfer and posting of officers in the cadre of Senior Superintendents
01.11.2016
Relinquishment accept DPI order
01.11.2016
Pre-Matric Scholarship 2016-17 - Date Extended
31.10.2016
ICT Training – L. P Teachers List of Participants – Arakulam Sub District
31.10.2016
Second Term Time Table  -|1. HS Section | 2. LP/UP Section  |3. LP/UP (Muslim school)|
31.10.2016
Promotion order of HM/AEO
30.10.2016
OBC Prematric Scholarship Notification 2016-17
29.10.2016
Examination Concessions to CWSN in the SSLC Examination  2017- Guidelines- circular
29.10.2016
Cluster Training Second Phase - General Instructions
29.10.2016
Celebration of Rashtriya sankalp Divas as Rastriya Ekta Divas  Pledge to be taken on october 31 reg.DPI lter
29.10.2016
Kerala Quiz LP Section ( Microsoft  Power Point Presentation)
28.10.2016
Vidya Samunnathi Scholarship for Higher Secondary Students-Circular
28.10.2016
Ramapuram Sub District Science Fair All Result
28.10.2016
 Retirement on Superannuation of the Gazetted ministerial officers with effect from the AN of 31.10.2016 - Full additional charge
28.10.2016
SSLC Exam March 2017 - Appointment of Chief Supdt & Deputy Chief Supdt in  Gulf & Lakshdweep ; Application Invited
28.10.2016
Pledge on November 1 - 60th Anniversary of Kerala (60th Anniversary of Kerala Piravi)  - Pledge 
27.10.2016
 Ramapuram Sub District Work Experience Fair All Result
26.10.2016
അന്തര്ജി"ല്ലാ സ്ഥലംമാറ്റം : അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
26.10.2016
Extending House Building Advance by HUDCO NIWAS/Bank to State Government Employees on First/Second Mortgagc basis under Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) GO(Rt) No 8279/2016/Fin 
26.10.2016
Minority Pre matric scholarship -verification of online application
26.10.2016
November 1st - Pledge  
26.10.2016
Minority Prematric Scholarship Institute Verification-User Manual
26.10.2016
Integrated Financial Management System -introduction of online bill system for grant-in-aid bills - Declaring the Joint Secretary General Education (R) Department and the Deputy Secretary, Health & Family Welfare (B) Department as the Drawing and Disbursing Officers for processing online bills
26.10.2016
Reservervation for employment in Aided Schools for Persons with disabilities - R2-W.P.(c)No.20070/2016
25.10.2016
നവംബര്‍ 1 മലയാളം ശ്രേഷ്ഠഭാഷാദിനം, ഭരണഭാഷാവാരം - നിര്ദേംശങ്ങള്‍
25.10.2016
Transfer-Appointment-work arrangement of Junior Superintendent -Leave -Reg:c5/6/2016
25.10.2016
SSLC EXAM MARCH 2017 NOTIFICATION || THSLC || SSLC (HI) ||THSLC (HI) ||
25.10.2016
Establishment- Kerala state Insurance department- SLI Policy- Salary limit, monthly premium revised - orders issued
25.10.2016
ICT Training – L. P Teachers List of Participants – Arakulam Sub District
24.10.2016
National Savings Department - Renaming of 'Sanchayika Savings Scheme' as Student's Savings Scheme - Orders issued
24.10.2016
School Uniform for 2016-17 Colour Codes
24.10.2016
Special School (MR) -State Grant - Amount distribution
24.10.2016
TIME BOUND HIGHER GRADE TO LAST GRADE EMPLOYEES IN AIDED SECTOR WHO RELI1QUISHED PROMOTION - CLARIFICATION - ORDERS ISSUED
24.10.2016
Securitisation of principal and interest portion of existing House Loan Portfolio- Repayment to State Bank of India and Canara Bank - Monthly instalments - payment for the month of October, 2016
24.10.2016
Kerala State Literacy Mission authority-students in Attapadi region-equivalent course-to write exam-special permission granted 
24.10.2016
SSA - Appointment of BRC Trainers in Sarva Shiksha Abhiyan in various Districts on deputation basis II phase
23.10.2016
ICT Training – L. P Teachers List of Participants – Thodupuzha and Arakulam Sub Districts
23.10.2016
ICT Training – L. P Teachers List of Participants –List of Participants – Adimali Sub District
23.10.2016
ICT Training – L. P Teachers List of Participants –List of Participants –Kattapana Sub District
23.10.2016
Provisional Seniority List of Teachers who are Eligible to be promoted as HSA Malayalam ,Tamil.Hindi-Idukki District
23.10.2016
e-sampark programme circular
22.10.2016
November 1- Malayalam Sreshta Bhashadinaghosham & Bharanabhasha Varaacharanam
22.10.2016
Childrens Day Stamp -Competition
22.10.2016
Pre-Primary Education through Anaganvadis
22.10.2016
Second Term IT Examination 2016-17 (HS Section)
21.10.2016
Higher Secondary Teachers General Transfer Norms (Draft) by DHSE
21.10.2016
Text book - second volume distribution 2016 -17
21.10.2016
ICT Teachers  Text STD-IX | STD-X
20.10.2016
Temporary Promotion to the Cadre of DDE/Regular promotion to the post of DEO-charge arrangement to the post of DEO/AEO-Full additional charge arrangement
20.10.2016
Reporting UD Clerk post vacancies -Notification -reg
20.10.2016
Approval for creating Teaching-non teaching post for schools which are renamed as RMSA aided Govt. schools -DPI Order
20.10.2016
CIRCULAR on IT MELA 2016
19.10.2016
Minority Pre- Matric scholarship -User id/Password -reg
19.10.2016
ICT Training to LP teachers 2016 -17 - Guidelines
18.10.2016
Muslim Women Education Inspector (WIMGE) post -- Circular
18.10.2016
Reappoint of Noon meal officer order 
17.10.2016
Recovery of excess drawn salary to Government from Protected teaching/non teaching staffs order
14.10.2016
APJ Abdul Kalam Pledge on World Students' Day, October 15
14.10.2016
Non-SPARK bill for claiming Salary arrears of pre-revised rate - Govt letter to Treasury director
14.10.2016
Revaluation/Scrutiny Result of Higher Secondary Plus One HSE March 2016
14.10.2016
REIMBURSEMENT OF MEDICAL-INSTRUCTIONS AND APPLICATION FORM
14.10.2016
Approval for creating Teaching-non teaching post for schools which are renamed as RMSA aided Govt. schools
14.10.2016
General Education Department-vocational higher secondary education-estta-KS and SSR rule 9(a)(i)-temporary ministerial employees-returns to home departement-orders issued G.O(Ms)No.171-2016-G.Edn
14.10.2016
October 15 Working Day for Schools
13.10.2016
NuMATS Exam 2016 - Circular
13.10.2016
Conducting Quiz competition in connection with Kerala School Sasthrolsavam 2016-17 - Guidelines
09.10.2016
State level Science Drama competition reg. DPI Circular
08.10.2016
IT@School New Master Trainers Posting -Circular
08.10.2016
പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പുതിയ ഐ. സി. ടി. പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ നവംബറില്‍
07.10.2016
Kerala School Sasthrolsavam 2016-17 - Guidelines dtd 07-10-2016
07.10.2016
GPAIS Annual Subscription enhanced..G.O.P 1444/16 dtd dtd 30-09-2016
07.10.2016
Appointment of specilist teachers according to the guidelines of Ministry of HRD
07.10.2016
Transfer,Promotion and posting of junior superintendents/noonmeal officers/storekeepers and Head clerks
07.10.2016
Posting of Sri.K.Suchithradas as APFO in the office of the DDE,Kottayam
07.10.2016
General Education Department-study report conducted by eighth joint review mission-for effective functioning of mid day meal project-joint review mission constituted-orders issued
07.10.2016
ICT Practical worksheets for STD 9   and STD 10
07.10.2016
SPARK- Deputing authorized officers to SPARK PMU/Help Desk - Instructions issued 
06.10.2016
UDISE-സമഗ്ര വിദ്യാര്ഥിl വിവര ശേഖരണം - പ്രവര്ത്തcനങ്ങള്‍ -സർക്കുലർ
06.10.2016
Transfer and posting of Sri.R Rajasekharan,Senior Clerk AEO Kulakkada to the office of the DPI Thiruvananthapuram
06.10.2016
Attachment of New Master Trainers at IT@School
05.10.2016
Online Submission of Grant-in-Aid bills in respect of institutions whose bills are countersigned at Department level - Clarification - Orders issued 
05.10.2016
House Building Advance Scheme to State Government Employees 2016-17 - Combined State-wise Seniority List - Published 
05.10.2016
General Education Department- Recruitment of HSA (core subjects) in Tamil Kannada medium schools- Mandatory Qualification-Orders issued.GO(P)No.166-16
05.10.2016
House Building Advance Scheme to State Government Employees - Additional Loan From Recognized Financial Institutions-Creation of Second Mortgage - Enhancement of Limit Sanctioned - Orders issued 
05.10.2016
National Savings Department - Renaming of 'Sanchayika Savings Scheme' as Student's Savings Scheme - Orders issued
05.10.2016
TDS Return Help Page
04.10.2016
Maulana Azad National Scholarship for Girls. Online Portal
04.10.2016
Computer Teachers in Govt/Aided Schools
04.10.2016
OEC Grant Claim Entry New ONLINE LINKCircular : Certificate Model
04.10.2016
Relinguishment order -Smt.Jeeva M P ,HSA .AKGSGHSS Perallassery ,Kannur
04.10.2016
Reinstate Order- Sri.M C Jayadevan ,GHSS Mathamangalam Kannur
03.10.2016
Ratio Promotion in the cadre of Junior Superintendents order dtd 03-10-2016
03.10.2016
Finance Department-pension-fee for copy of the duplicate PPO-enhanced-orders issued
03.10.2016
19th Special School kalolsavam 2016-17 reg. Directions from DPI
03.10.2016
Pay Revision 2014 - Reversion of Selection Grade Typist to Senior Grade Typist - Fixation of pay - Clarification issued 
03.10.2016
General Education Department-HSA,physical science-qualification-included BSC industrial chemistry-orders issued G.O(Ms)No.157-16-G.Edn 20-09-2016
02.10.2016
Wildlife Week Celebration - October 5 Pledge & order | Circular
02.10.2016
7 th National Painting Competitions for school students for the year 2016 -17  1.Circular 2. Guidelines   3. Proforma
01.10.2016
Promotion,Transfer and Posting of DDEs sanctioned
01.10.2016
Family Pension for life time to the unmarried daughters of decreased Government servants- modified-Orders issued
01.10.2016
Implementation of accidental insurance claim project for school students through General Education Director - Cancelling the prior decision of implementation through through State Insurance Department- orders issued
01.10.2016
Finance department- Family Pension- Eligible children happen to be multiple birth- modification- Orders issued
01.10.2016
October 2 -Gandhi Jayanthi Week Celebrations 1.Press release 2.Pledge
01.10.2016
Ratio Promotion on Rs 40500 -85000/- to the officers in the cadre of Senior Superintendents and equated categories
01.10.2016
Transfer and Posting of officers in the cadre of Personal Assistant to DEOS on Rs 40500 - 85000
01.10.2016
Higher secondary edn-HSST Junior post-by transfer appointment-order amended G.O(P)No.144-2016-G.Edn
01.10.2016
Transfer and Posting of officers in the cadre of Senior Superintendents
30.09.2016
Attendance details of deployed Junior Superintendents
30.09.2016
സഞ്ചയികാ സമ്പാദ്യപദ്ധതി ഇനി ട്രഷറിയില്‍ നിക്ഷേപിക്കാം
30.09.2016
Kerala state science technology museum - Screening Test of Inculcate scheme2016-17- Application invited from students of Aided & Govt.Schools studying in Std VIII  - Press release and Application
30.09.2016
Probation declaration of Head Clerks and Junior Superintendents/Noon Meal officers/Store Keepers
30.09.2016
Vanya Jeevi varaghosham(Wildlife week celebration)- Pledge to be taken on october 5 order dtd 23-08-2016 
30.09.2016
Minority Prematric scholarship - Registration in National Scholarship Portal extended by October 31st
29.09.2016
Ratio Promotion in the cadre of Junior Superintendents - Order
29.09.2016
School Study Tour - Guidelines from DPI dtd 27.12.2013
29.09.2016
School Study Tour - Guidelines from DPI dtd 02.03.2007
28.09.2016
Final Seniority list of Clerks for the period from 01-01-2010 to 31-12-2012 - Order dated 30-06-2016 & List
28.09.2016
Instruction to update UID Details before October 5
28.09.2016
Accommodating Teachers included in the Deployment List of 2015-16 on the basis of UID Strength of 2016-17 -Instructions
28.09.2016
Date Extended for Entering Passed/Failed in Incentive to Girls Site
28.09.2016
പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ 35 ലക്ഷം കുട്ടികള്ക്ക് ഇന്ഷ്വ&റന്സ്;
27.09.2016
Transfer & posting of Junior Superintendent
27.09.2016
State Level Inspire Exhibition
27.09.2016
National Level Role Play Competition Instructions
27.09.2016
Maternity Leave - Clarifications
26.09.2016
Inclusion of Kerala Teacher Eligibility Test (K-TET) as a mandatory qualification for the appointment of various categories of Teacher Posts in Govt.Schools
26.09.2016
Integrated Financial Management System (IFMS) - Maintenance of Acquittance roll and cash book in offices - Detailed instructions issued 
25.09.2016
Transfer of Senior Superintendent
24.09.2016
Reinstate order
24.09.2016
STANDARD X th EQUIVALENCY EXAM NOVEMBER 2016 NOTIFICATION

23.09.2016
Text Book Volume II Distribution Instructions

23.09.2016
Enhancement of remuneration of daily wage personnel and persons on contract appointment -Inclusion of additional posts - Orders issued 
22.09.2016
Deputation of Trainers in SSA

21.09.2016
Reservation for physically challenged candidates for vacancies in Aided School under General Education Department
20.09.2016
Filling up the post oof Headmaster of High School in the area where the predominant language is Kannada
19.09.2016
Promotion  Posting and relinquishment order of officers in the cadre of Heads of Departmental High Schools/AEOs/TTIs and equated categories
18.09.2016
Promotion as Supercheck officer
17.09.2016
Travelling allowance - Revision of TA ceiling of State Government Employees - Sanctioned -Orders issued 

16.09.2016
Onam Vacation - No Educational Activities Instruction
16.09.2016
Deployment of Protected Teachers Palakkad - LIST III
15.09.2016
SIEMAT Training Schedule for Newly Appointed HM's of Palakkad & Thrissur
15.09.2016
Redeployment of Protected Teachers -
14.09.2016
Mid Day Meal Scheme Revision of Cooking Charges and Contingent Charges - Circular
14.09.2016
Promotion and Posting of officers in the cadre of Heads of Departmental High Schools/AEOs/TTIs and equated categories
13.09.2016
e monitoring for Text book supply
12.09.2016
Engaging guest teachers
11.09.2016
Prematric Scholarship 2016-17 1. Guidelines 2. Application Form 3. Districtwse Bank details 4. Balance amount - refund
11.09.2016
Deployment of Protected Teachers Palakkad List II
10.09.2016
Appointment of BRC Trainers in SSA in various districts on deputation basis
10.09.2016
Filling up the post oof Headmaster of High School in the area where the predominant language is Kannada
09.09.2016
Posting of Headmaster in Special Schools on Provisional basis on Rss 39500-83000/-
08.09.2016
Constitution of Technical Committee - IT@school Project
08.09.2016
Bravery Award 2016 : Circular No:N2/41430/2016/DPI  dated 08.2016
08.09.2016
Ratio promotion on Rs 40500 -85000 to the officers in the cadre of Senior Superintendents and equated categories
07.09.2016
 Transfe rand Posting of officers in the cadre of Personal Assistant to DEOs
07.09.2016
 Transfer and Posting of the cadre of Senior Superintendents
06.09.2016
Pre Matric Scholarship for handicapped children - 2016 - 17
05.09.2016
Classes 1& 2 Quarterly Exam-Important Instruction
04.09.2016
Teachers package - Salary distribution of proctected teaching and non teaching staff
04.09.2016
Application for the Post of Master Trainers in IT@School
03.09.2016
 Bonus/Special Festival Allowance for the year 2015-16 to State Government Employees and Pensioners - Sanctioned - Orders issued
03.09.2016
Onam Advance for the year 2016 sanctioned to State Government Employees, Part-Time Contingent Employees, and others including N.M.R/C.L.R Employees - Orders issued 
02.09.2016
Conducting Teachers Day Celebration - Circular & Message
01.09.2016
 Attendance details of deployed staff - Junior Superintendents
01.09.2016
 Pre Matric Scholarship for handicapped children - 2016 - 17
01.09.2016
Teachers package - Salary distribution of proctected teaching and non teaching staff